Inspectoratul Teritorial de Munca GORJ

INFORMATII PRIVIND ÎNREGISTRAREA/NOTIFICAREA PRESTĂRII SERVICIILOR SPECIALIZATE DE PLASARE A FORȚEI DE MUNCĂ REALIZATE PE TERITORIUL ROMÂNIEI DE CĂTRE UN AGENT DE PLASARE A FORȚEI DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE SAU DE CĂTRE ALȚI FURNIZORI DE SERVICII DE PLASARE A FORȚEI DE MUNCĂ STABILIȚI PE TERITORIUL UNUI STAT MEMBRU AL UNIUNII EUROPENE, ALTUL DECÂT ROMÂNIA, SAU AL SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN

 

 

Pentru desfăşurarea activităţii de mediere pe teritoriul României, în vederea angajării cetăţenilor români în străinătate, agenţii de plasare a forţei de muncă au obligaţia de a se înregistra la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul social şi de a notifica înfiinţarea de sucursale, puncte de lucru ori alte sedii secundare inspectoratului teritorial de muncă unde sunt înregistraţi şi inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială funcţionează respectivele sedii secundare, cu 5 zile lucrătoare anterior începerii prestării activităţii de plasare în acele locaţii.

În vederea prestării, cu caracter permanent în România, a serviciilor de plasare a forţei de muncă realizate pe teritoriul României, furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă au obligaţia de a notifica inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială au stabilit un sediu permanent în România, potrivit legii, anterior începerii prestării acestor servicii, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a Legii 156/2000 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea prestării transfrontaliere, cu caracter temporar sau ocazional în România, a serviciilor  de plasare a forţei de muncă realizate pe teritoriul României furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă au obligaţia de a notifica inspectoratele teritoriale de muncă în a căror rază teritorială intenţionează să îşi desfăşoare activitatea pe teritoriul României, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a Legii 156/2000 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

                                               DOCUMENTE NECESARE  

 

1)Înregistrarea prestării serviciilor specializate de plasare a forţei de muncă realizate pe teritoriul României de către un agent de plasare a forţei de muncă în străinătate, prevăzută de Hotărârea Guvernului numărul 384/2001 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii numărul 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, republicată, cu modificarile si complearile ulterioare

 

Nr. crt.

Nume document

Descriere document

Tip document

1

Cerere de înregistrare a agentului de plasare pentru desfășurarea activității de plasare a forței de muncă în străinătate

depunere cu 5 zile lucrătoare anterior începerii prestării serviciilor de plasare, însoțită de următoarele documente:

Tipizat anexa 3 din Hotararea Guvernului numărul 384/2001, cu modificările si completarile ulterioare

1.1

certificatul de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului

să rezulte ca activitate principală ”activități ale agenților de plasare a forței de muncă„ cod CAEN 7810

în copie

1.2

certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului

să rezulte faptul că agentul de plasare nu se află în procedura de faliment sau dizolvare

în copie

1.3

documentul de identitate al reprezentantului legal

 

în copie

1.4

acte doveditoare sau declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al agentului de plasare, sub sancțiunea falsului în declarații, astfel cum este acesta prevăzut la articolul  326 din Legea numarul 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare

să rezulte că reprezentantul legal nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra libertății persoanei, infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile sau înșelăciune, prevăzute de Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

copie

sau original

1.5

Dovada angajării cel puțin a unei persoane calificată profesional în domeniul resurselor umane și care a desfășurat activitatea de recrutare personal în vederea angajării, pe teritoriul României sau în străinătate.

document calificare /atestare /contract individual de muncă

în copie

 

 

2)Notificarea prestării serviciilor specializate de plasare a forţei de muncă realizate pe teritoriul României de către alţi furnizori de servicii de plasare a forţei de muncă stabiliţi pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, sau al Spaţiului Economic European, prevăzută de Hotararea Guvernului numărul 384/2001 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii numărul 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, republicată ,cu modificarile si complearile ulterioare

 

 

 

2

Notificare de înregistrare a furnizorului de plasare pentru desfășurarea activității de plasare a forței de muncă în străinătate stabilit pe teritoriul unui stat membru al Uniunii  Europene, altul decât  România, sau al Spaţiului Economic European

depunere cu 5 zile lucrătoare anterior începerii prestării serviciilor de plasare, însoțită de următoarele documente:

Tipizat

anexa 4 din Hotararea Guvernului numărul 384/2001, cu modificările si completarile ulterioare

Documentele care sunt redactate într-o limbă străină, vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română

2.1

documentul eliberat de autoritatea competentă din statul membru de stabilire

atestă autorizarea sau înregistrarea furnizorului ca agent de plasare a forței de muncă

în copie certificată pentru conformitate cu originalul

2.2

documente justificative din care să rezulte calitatea furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă constituit pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European de a desfășura activitatea de plasare pe teritoriul României în numele și pentru acesta

atestă calitatea reprezentantului furnizorului de servicii de a desfășura activitatea de plasare pe teritoriul României în numele și pentru furnizorul constituit pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European

în copie certificată pentru conformitate cu originalul

2.3

certificat constatator emis de autoritățile competente din statul de stabilire a furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă

să rezulte faptul că acesta nu se află în procedura de insolvență, faliment sau dizolvare

în copie certificată pentru conformitate cu originalul

 

2.4

certificatul de înregistrare fiscală a sediului permanent pe teritoriul României a furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă

 

în copie certificată pentru conformitate cu originalul

2.5

documentul care atestă dreptul furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă de folosință a spațiului în care se desfășoară activitatea de plasare, întocmit și înregistrat în condițiile legii statului român

contract de închiriere/ proprietate spațiu

copie certificată pentru conformitate cu originalul

2.6

documentul de identitate al reprezentantului legal și al reprezentantului furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă pe teritoriul României

 

în copie

2.7

contractele de oferte ferme de locuri de muncă în străinătate

contractele  încheiate de furnizorul de servicii cu angajatorii străini

în copie certificată pentru conformitate cu originalul

2.8

documentele doveditoare emise de autoritățile competente din statul de stabilire a furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă

să ateste faptul că reprezentantul legal, precum și reprezentantul acestuia pe teritoriul României nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra libertății persoanei, infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor sau înșelăciune, prevăzute de legislația din statul de stabilire, ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care l-ar face incompatibil cu serviciile de plasare de forță de muncă pe care le prestează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

 

2.9

documente încheiate cu personalul care urmează să presteze pe teritoriul României activitățile specifice de plasare forță de muncă pentru străinătate

contractele individuale de muncă sau documentele echivalente contractului de muncă potrivit legislației statului de stabilire a furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă

în copie

2.10

documentele care atestă calificarea în domeniul resurselor umane a personalului furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă, ce desfășoară activitatea de recrutare pe teritoriul României.

documente/ atestate de calificare

în copie

 

3)Notificarea prestării serviciilor specializate de plasare a forţei de muncă realizate pe teritoriul României de către furnizorul de plasare transfrontalieră pentru desfășurarea activității de plasare a forței de muncă în străinătate, prevăzută de Hotararea Guvernului numărul 384/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind Normele Metodologice de aplicare a Legii numarul 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, republicată, cu modificarile si complearile ulterioare

 

 

3

Notificare de înregistrare a furnizorului de plasare transfrontalieră pentru desfășurarea activității de plasare a forței de muncă în străinătate

 

depunere cu 5 zile lucrătoare anterior începerii prestării serviciilor de plasare, însoțită de următoarele documente:

Tipizat anexa 5 din Hotararea Guvernului 384/2001, cu modificările si completarile ulterioare

Documentele care sunt redactate într-o limbă străină, vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română

3.1

documentul eliberat de autoritatea competentă din statul membru de stabilire

atestă autorizarea sau înregistrarea furnizorului ca agent de plasare a forței de muncă de către statul de stabilire

în copie certificată pentru conformitate cu originalul

3.2

documente justificative din care să rezulte calitatea reprezentantului furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă, constituit pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau al SEE, de a desfășura activitatea de plasare pe teritoriul României în numele și pentru acesta

atestă calitatea reprezentantului furnizorului de servicii de a desfășura activitatea de plasare pe teritoriul României în numele și pentru furnizorul constituit pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau al SEE

în copie certificată pentru conformitate cu originalul

3.3

certificatul constatator emis de autoritățile competente din statul de stabilire

să rezulte faptul că furnizorul de servicii de plasare a forței de muncă nu se află în procedura de insolvență, faliment sau dizolvare

în copie certificată pentru conformitate cu originalul

3.4

documentul care atestă dreptul de folosință a spațiului în care se desfășoară activitatea de plasare, întocmit și înregistrat la autoritatea fiscală competentă teritorial în România

contract de închiriere/ proprietate spațiu

copie certificată pentru conformitate cu originalul

3.5

documentul de identitate al reprezentantului legal și al reprezentantului furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă pe teritoriul României

 

în copie

3.6

contractele de oferte ferme de locuri de muncă în străinătate

contractele  încheiate de furnizorul de servicii cu angajatorii străini

în copie certificată pentru conformitate cu originalul

3.7

declarația pe propria răspundere cu privire la serviciile de plasare de forță de muncă prestate în alte județe, sub sancțiunea falsului în declarații, astfel cum este acesta prevăzut la articolul 326 din Legea numarul 286/2009 privind Codul penal cu modificările și completările ulterioare

să rezulte, prin nominalizare, județele unde  desfășoară activitățile specifice de plasare forță de muncă în străinătate

 

3.8

documentele doveditoare emise de autoritățile competente din statul de stabilire a furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă 

să ateste faptul că reprezentantul legal, precum și reprezentantul acestuia pe teritoriul României nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra libertății persoanei, privind traficul și exploatarea persoanelor sau înșelăciune, prevăzute de legislația din respectivul stat de stabilire, ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care l-ar face incompatibil cu serviciile de plasare de forță de muncă pe care le prestează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

 

3.9

documente încheiate cu personalul care urmează să presteze pe teritoriul României activitățile specifice de plasare forță de muncă în străinătate

contractele individuale de muncă sau documentele echivalente contractului de muncă potrivit legislației statului de stabilire a furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă

în copie

3.10

documentele care atestă calificarea în domeniul resurselor umane a personalului furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă, ce desfășoară activitatea de recrutare pe teritoriul României.

documente/atestate

de calificare

în copie

      

Cererile de înregistrare/notificare a activității de plasare forță de muncă în străinătate se transmit  Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj prin intermediul Poștei Române, a fax-ului, a poştei electronice, prin intermediului punctului de Contact Unic electronic (PCUe) sau sunt depuse personal de către agenții de plasare .

Cererile/notificările se completează de către solicitant potrivit formularului de cerere/notificare prevăzute de Hotararea Guvernului numărul 384/2001, privind Normele Metodologice de aplicare a Legii numărul  156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, republicată, însoțite de documentația aferentă.

Verificarea documentelor atașate cererii de înregistrare/notificare, precum și soluționarea acesteia, se efectuează, în termen de 5 zile lucrătoare calculate de la data primirii și înregistrării la registratura Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj.

În cazul în care documentația necesară înregistrării/notificării a activității de plasare forță de muncă în străinătate este incompletă sau neconformă cu cerințele din Hotărârea Guvernului numărul 384/2001, privind Normele Metodologice de aplicare a Legii numărul 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, republicată, cu modificarile si complearile ulterioare se comunică în scris solicitantul acest fapt, cu menționarea cerințelor impuse de lege.

Notificarea se efectuează în termenul de 5 zile lucrătoare calculate de la data primirii și înregistrării cererii la registratura Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj .

Soluționarea cererilor de înregistrare/notificare a activității de plasare forță de muncă în străinătate se finalizează cu eliberarea dovezii de înregistrare.

Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare este de 5 zile lucrătoare, calculat de la data înregistrării cererii sau, după caz, de la data completării cererii cu documentele solicitate.

 

Agenţii de plasare şi furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă au obligaţia de a transmite inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul social agenţii, respectiv inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială furnizorii de servicii îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României o notificare privind plasarea forţei de muncă, cu cel puţin 5 zile lucrătoare anterioare plecării din ţară a persoanelor plasate la muncă în străinătate.

Notificarea cuprinde următoarele elemente: statul de primire, denumirea şi adresa sediului social al angajatorului străin, adresa locaţiilor în care urmează să se presteze activitatea, numărul lucrătorilor români care urmează să plece din ţară, datele de identificare ale acestora, activitatea pe care urmează să o presteze, data la care se efectuează deplasarea, locaţia de unde se efectuează deplasarea, condiţiile de realizare a transportului şi datele de identificare ale operatorului de transport.

 

Agenţii de plasare şi furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă au obligaţia de a transmite lunar inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, până la data de 5 a lunii următoare, situaţia privind contractele de mediere încheiate şi persoanele angajate în străinătate, conform modelului stabilit prin normele metodologice de aplicare a legii.

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii---
Sunt de acord