Inspectoratul Teritorial de Munca GORJ

 

Accidente de muncă

 

PREVEDERI GENERALE

 

Prin vatamarea violenta a organismului, precum şi intoxicatia acuta profesionala, care au loc în timpul procesului de munca sau în îndeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces (Art. 5, lit. g din Legea 319/2006)

Este, de asemenea, accident de munca:

 • accidentul suferit de elevi, studenti si ucenici in timpul efectuarii practicii profesionale;
 • accidentul suferit de cei care indeplinesc sarcini de stat sau de interes public, inclusiv in cadrul unor activitati culturale, sportive, in timpul si din cauza indeplinirii acestor sarcini;
 • accidentul suferit de orice persoana ca urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa, pentru prevenirea ori inlaturarea unui pericol care ameninta avutul public sau pentru salvarea de vieti omenesti;
 • accidentul survenit in timpul si pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la domiciliu si invers;
 • accidentul cauzat de activitati care nu au legatura cu procesul muncii, daca are loc la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, in calitate de angajator, ori in alt loc de munca organizat de acestia, in timpul programului de munca si nu se datoreaza culpei exclusive a accidentatului.

Accidentul de munca se clasifica in raport cu urmarile produse si cu numarul persoanelor accidentate in:

 • accident care produce incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile;
 • accident care produce invaliditate;
 • accident mortal;
 • accident colectiv, cind sunt accidentate cel putin trei persoane in acelasi timp si din aceeasi cauza. ( art.31, din Legea 319/2006)

Accidentul de munca urmat de incapacitate temporara de munca ori, dupa caz, urmat de invaliditate sau deces, precum si accidentul de munca colectiv vor fi comunicate de indata de catre conducerea persoanei juridice sau, dupa caz, de persoana fizica, in calitate de angajator,inspectoratului teritorial de munca si, dupa caz, organelor de urmarire penala competente. Datele necesare comunicarii sunt prevazute in articolul 109, din HG 1425/2006.

Cercetarea accidentelor de munca se efectueaza astfel:

 • de catre persoana juridica in cazul accidentului care a produs incapacitate temporara de munca;
 • de catre inspectoratele teritoriale de munca in cazul accidentelor care au produs invaliditate, deces, al accidentelor colective, precum si in cazul accidentelor de munca ce au produs incapacitate temporara de munca salariatilor angajati la persoane fizice;
 • de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale in cazul accidentelor de munca colective, generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile.( art. 29 din Legea 319/2006 )

Persoana fizica, precum si persoana juridica care nu dispune de personal competent, sau nu are personal suficient, trebuie sa asigure cercetarea apelind la servicii externe abilitate sa presteze activitati in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

In baza procesului-verbal de cercetare intocmit de organele abilitate prin lege, persoana juridica sau fizica la care se inregistreaza accidentul va completa:

 

Comunicarea Evenimentelor

Legea nr. 319/2006  

 

ART. 27

    (1) Angajatorul are obligaţia sa comunice evenimentele, de îndată, după cum urmează:

    a) inspectoratelor teritoriale de munca, toate evenimentele aşa cum sunt definite la art. 5 lit. f); {Art. 39, al.(5)–3.500 la 7.000 lei}

    b) asigurătorului, potrivit <LLNK 12002   346 10 201   0 18>Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, evenimentele urmate de incapacitate temporară de munca, invaliditate sau deces, la confirmarea acestora; {Art. 39, al.(5)–3.500 la 7.000 lei}

    c) organelor de urmărire penală, după caz.

    (2) Orice medic, inclusiv medicul de medicina a muncii aflat într-o relaţie contractuală cu angajatorul, conform prevederilor legale, va semnala obligatoriu suspiciunea de boala profesională sau legată de profesiune, depistata cu prilejul prestaţiilor medicale.

    (3) Semnalarea prevăzută la alin. (2) se efectuează către autoritatea de sănătate publica teritorială sau a municipiului Bucureşti, de îndată, la constatarea cazului.

ART. 28

    În cazul accidentelor de circulaţie produse pe drumurile publice, în care printre victime sunt şi persoane aflate în îndeplinirea unor sarcini de serviciu, organele de poliţie rutiera competente vor trimite instituţiilor şi/sau persoanelor fizice/juridice prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. a) şi b), în termen de 5 zile de la data solicitării, un exemplar al procesului-verbal de cercetare la fata locului.

 

HG nr. 1425/2006

 

SECŢIUNEA 1

Comunicarea evenimentelor

 

ART. 108

    (1) Orice eveniment va fi comunicat conform prevederilor art. 26 şi art. 27 alin. (1) din lege.

    (2) Dacă printre victimele evenimentului se afla şi lucrători ai altor angajatori, evenimentul va fi comunicat şi angajatorilor acestora de către angajatorul la care s-a produs evenimentul.

    (3) Evenimentul produs în condiţiile prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. d) şi e) din lege, dacă a avut loc în afară întreprinderii şi/sau unităţii şi nu a avut nicio legătură cu aceasta, va fi comunicat inspectoratului teritorial de munca pe raza căruia s-a produs, de către orice persoana care are cunoştinţă despre producerea evenimentului.

    ART. 109

    Comunicarea evenimentelor va cuprinde cel puţin următoarele informaţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13:

    a) denumirea/numele angajatorului la care s-a produs accidentul şi, dacă este cazul, denumirea/numele angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul;

    b) sediul/adresa şi numărul de telefon ale angajatorului;

    c) locul unde s-a produs evenimentul;

    d) data şi ora la care s-a produs evenimentul/data şi ora la care a decedat accidentatul;

    e) numele şi prenumele victimei;

    f) datele personale ale victimei: vârsta, starea civilă, copii în întreţinere, alte persoane în întreţinere, ocupaţia, vechimea în ocupaţie şi la locul de munca;

    g) împrejurările care se cunosc şi cauzele prezumtive;

    h) consecinţele accidentului;

    i) numele şi funcţia persoanei care comunica evenimentul;

    j) data comunicării;

    k) unitatea sanitară cu paturi la care a fost internat accidentatul.

ART. 110

    În cazul accidentelor de circulaţie produse pe drumurile publice, soldate cu decesul victimelor, în care printre victime sunt şi persoane aflate în îndeplinirea unor îndatoriri de serviciu, serviciile poliţiei rutiere vor comunica evenimentul la inspectoratul teritorial de munca din judeţul pe raza căruia s-a produs.

ART. 111

    (1) Angajatorul va lua măsurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt rezultată din producerea evenimentului, pana la primirea acordului din partea organelor care efectuează cercetarea, cu excepţia cazurilor în care menţinerea acestei stări ar genera producerea altor evenimente, ar agrava starea accidentaţilor sau ar pune în pericol viata lucrătorilor şi a celorlalţi participanţi la procesul muncii.

    (2) În situaţia în care este necesar sa se modifice starea de fapt rezultată din producerea evenimentului, se vor face, după posibilităţi, schiţe sau fotografii ale locului unde s-a produs, se vor identifica şi se vor ridica orice obiecte care conţin sau poarta o urma a evenimentului; obiectele vor fi predate organelor care efectuează cercetarea şi vor constitui probe în cercetarea evenimentului.

    (3) Pentru orice modificare a stării de fapt rezultată din producerea evenimentului, angajatorul sau reprezentantul sau legal va consemna pe propria răspundere, într-un proces-verbal, toate modificările efectuate după producerea evenimentului.

ART. 112

    (1) Inspectoratul teritorial de munca pe raza căruia a avut loc evenimentul va comunica Inspecţiei Muncii:

    a) incidentul periculos;

    b) evenimentul care a avut ca urmare un deces;

    c) evenimentul care a avut ca urmare un accident colectiv;

    d) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate evidenta;

    e) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate.

    (2) Accidentul prevăzut la alin. (1) lit. e) se va comunica după primirea deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate.

    (3) Comunicarea către Inspecţia Muncii va cuprinde informaţiile prevăzute la art. 109.

    ART. 113

    (1) La solicitarea organelor care efectuează cercetarea evenimentului, unitatea sanitară care acorda asistenta medicală de urgenta se va pronunţa în scris cu privire la diagnosticul provizoriu, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

    (2) Unitatea sanitară prevăzută la alin. (1) va lua măsuri pentru recoltarea imediata a probelor de laborator, în vederea determinării alcoolemiei sau a stării de influenta a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, precum şi pentru recoltarea altor probe specifice solicitate de inspectoratul teritorial de munca, urmând sa comunice rezultatul determinărilor specifice în termen de 5 zile lucrătoare de la obţinerea acestora.

    (3) În caz de deces al persoanei accidentate, inspectoratul teritorial de munca va solicita în scris unităţii medico-legale competente un raport preliminar din care sa reiasă faptul ca decesul a fost sau nu urmarea unei vătămări violenţe, în conformitate cu prevederile <LLNK 12000     1131 301   0 32>Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicina legală, aprobată cu modificări prin <LLNK 12001   459 10 201   0 18>Legea nr. 459/2001, republicată, şi legislaţiei subsecvente.

    (4) Unitatea medico-legală va transmite raportul preliminar inspectoratului teritorial de munca în conformitate cu prevederile <LLNK 12000     1131 301   0 32>Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000, aprobată cu modificări prin <LLNK 12001   459 10 201   0 18>Legea nr. 459/2001, republicată, şi ale legislaţiei subsecvente.

    (5) Unitatea medico-legală va transmite raportul de constatare medico-legală în termenul prevăzut la art. 29 alin. (3) din lege.

    (6) În cazul accidentului urmat de invaliditate, unitatea de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca, care a emis decizia de încadrare într-un grad de invaliditate, va trimite o copie de pe decizie, în termen de 3 zile lucrătoare de la data eliberării acesteia, la inspectoratul teritorial de munca pe raza căruia s-a produs accidentul.

  

 

 

 

 

 

 SECŢIUNEA a 5-a

    Comunicarea şi cercetarea evenimentelor produse pe teritoriul României în care sunt implicaţi cetăţeni străini aflaţi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu

 

ART. 147

    (1) Orice eveniment produs pe teritoriul României, în care sunt implicaţi cetăţeni străini aflaţi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, va fi comunicat imediat la inspectoratul teritorial de munca pe raza căruia a avut loc, de către angajator sau de către orice alta persoana care are cunoştinţa despre eveniment.

    (2) Inspectoratul teritorial de munca care a primit comunicarea va înştiinţa misiunea diplomatică sau consulatul tarii din care provine persoana accidentata, prin intermediul Inspecţiei Muncii.

ART. 148

    (1) Cercetarea unor astfel de evenimente se face de către inspectoratul teritorial de munca pe raza căruia au avut loc, împreună cu celelalte organe competente, precum şi cu reprezentanţi ai angajatorului străin implicat în eveniment sau de către Inspecţia Muncii, conform art. 29 alin. (1) lit. c) din lege.

    (2) La cercetare poate participa un reprezentant al misiunii diplomatice sau al consulatului tarii respective.

    (3) Termenul de cercetare este cel prevăzut la art. 120.

    (4) Dosarul de cercetare va cuprinde actele prevăzute la art. 122.

    (5) Dosarul de cercetare se va întocmi în numărul de exemplare precizat la art. 124 şi o copie a dosarului original se va transmite misiunii diplomatice sau consulatului tarii de unde provine accidentatul de către inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea.

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii---
Sunt de acord