Inspectoratul Teritorial de Munca GORJ
Registrul electronic de evidenta a zilierilor

Controlul respectării de către beneficiari și zilieri a prevederilor Legii numărul 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a normelor de aplicare a acesteia

 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj controlează modul de respectare a prevederilor Legii numărul 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a normelor de aplicare a acesteia, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, aprobat prin Hotarârea de Guvern 488/2017.

 

Controalele la sediul beneficiarului sau la orice punct de lucru organizat de acesta se pot efectua în orice zi a săptămânii (inclusiv sâmbăta și duminica sau în zilele de sărbători legale) și la orice oră. În cazul în care la un punct de lucru al acestuia sunt identificate persoane care desfășoară activitate la mai mulți beneficiari, se vor întocmi acte de control separate pentru fiecare dintre beneficiarii menționați anterior.

Inspectorii de muncă, purtând asupra lor legitimația de control și insigna care atestă funcția pe care o îndeplinesc în exercitarea atribuțiilor stabilite prin lege, au dreptul să aibă acces liber, permanent și fără înștiințare prealabilă în sediul oricărui beneficiar și în orice alt loc în care se desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional al  căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la articolul 1, alineat (1), litera b) din Legea 52/2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare; să identifice, pe baza actelor care dovedesc identitatea sau pe baza altor documente, persoanele aflate în locurile în care se desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional al  căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la articolul 1, alineat (1), litera b) din Legea 52/2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în alte locuri supuse controlului și să impună completarea fișei de identificare.

În cazul în care identifică obiectivul supus controlului, inspectorul de muncă se prezintă, se legitimează persoanelor cu care intră în contact și va explica modalitatea de intervievare precum și scopul. Această modalitate de lucru permite inspectorilor de muncă să se informeze inclusiv la fața locului, prin discuții cu zilierii, cu alte persoane prezente în locația respectivă, asupra modului în care beneficiarul aplică și respectă prevederile legale aplicabile în domeniul de competență.

Inspectorii de muncă vor putea intervieva toți sau prin sondaj, zilierii prezenți la locul de muncă. Esențială pentru obținerea unor informații relevante de la zilierii intervievați reprezintă ascultarea activă care presupune înțelegerea corectă a celor relatate de către aceștia prin tehnici speciale întreprinse de inspectorii de muncă: parafrazare (repetarea mesajului), repetarea întrebării și solicitarea altor participanți care să confirme cele declarate.

Ascultarea activă presupune, din partea inspectorilor de muncă, atenție și respect față de cel intervievat, încurajarea acestuia, etc.

După înțelegerea corectă a scopului, inspectorii de muncă înmânează fișele de identificare persoanelor intervievate în vederea completării.

La completarea fișelor de identificare, inspectorul de muncă va depune toate diligenţele ca persoanele care completează aceste înscrisuri să ofere suficiente informații pentru stabilirea

Identificarea persoanelor la lucru se realizează atât prin completarea fişelor de identificare cât şi prin alte documente din care reiese prezenţa la muncă/evidenţa muncii/executarea raportului de muncă/orice alt document din care rezultă prestarea activităţii pentru entitatea supusă controlului ridicate de la locul de muncă (foi de prezenţă, condică de prezenţă, pontaje, registru de acces la locul de muncă, registrul de predare-primire a postului, registrul de bani personali, registrul de casă, procese verbale întocmite de către alte instituţii, declaraţii, note, foi de parcurs, scrisoare de însoţire a mărfii, facturi etc., procesul-verbal de identificare întocmit şi semnat la momentul identificării la muncă de către echipa de control ce efectuează verificarea şi, în funcţie de situaţia de fapt existentă la acel moment, şi de o altă persoană prezentă la faţa locului).

Pentru realizarea obiectivului controlului, dacă este necesar, inspectorii de muncă ridică toate înscrisurile relevante în original, numai după întocmirea procesului verbal de ridicare documente.

Inspectorii de muncă au dreptul să solicite beneficiarului sau reprezentantului legal al acestuia, precum şi salariaţilor, singuri ori în prezenţa martorilor, documentele şi informaţiile necesare pentru realizarea controlului și să solicite să li se pună la dispoziţie de către entitatea controlată copii de pe documentele care au legătură cu controlul efectuat.

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii---
Sunt de acord