Inspectoratul Teritorial de Munca GORJ

Control Relaţii de Muncă

 

EFECTUAREA CONTROALELOR PENTRU IDENTIFICAREA

SI COMBATEREA MUNCII NEDECLARATE

 

 

Acţiunile de control privind identificarea  cazurilor de muncă nedeclarată se desfăşoară, după caz conform:

-programului cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii;

-programului propriu de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj;

-petiţiilor formulate în nume propriu de către persoane care lucrează fără a avea întocmit contract individual de muncă, sau cărora li se solicită să muncească în perioade în care contractul individual de muncă este suspendat, sau de către salariați angajați cu contract individual de muncă cu timp parțial cărora angajatorul le cere să muncească peste programul de lucru stabilit în contract;

-sesizărilor adresate de către cetățeni, de către reprezentanți ai unor persoane juridice și/sau persoane fizice autorizate să desfășoare activități economice, de către alte instituții publice, cu privire la folosirea muncii nedeclarate de către anumiți angajatori;

-campaniilor naționale sau acțiuni proprii ale inspectoratului teritorial de muncă prin care se stabilesc anumite domenii de activitate care vor fi verificate;

-datelor furnizate de sistemul informatic Columbo referitoare la istoricul angajatorilor care au fost sancționați/nu au fost sancționați pentru utilizarea muncii nedeclarate;

-activităților premergătoare prin care se identifică locurile de muncă cu privire la care există suspiciuni de utilizare a muncii nedeclarate, etc.;

-în orice altă situaţie, din dispoziţia conducătorului instituţiei sau din dispoziţia şefului ierarhic cu aprobarea conducătorului instituţiei.

Acţiunile de control privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată se pot desfăşura ca urmare a hotărârii conducerii Inspecţiei Muncii/Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj şi în alte perioade şi pentru alte domenii de activitate care nu sunt prevăzute în Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii/programul propriu de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj.

În cazul acţiunilor de control/campaniilor dispuse de către Inspecţia Muncii, se va comunica inspectoratelor teritoriale de muncă ziua/perioada de desfăşurare a acţiunii/campaniei, precum şi unităţile sau domeniul de activitate al unităţilor care fac obiectul controlului.

La stabilirea unităţilor şi/sau a zonelor, respectiv a domeniilor de activitate, care/în care urmează să se desfăşoare acţiunile de control, şefii ierarhici au în vedere petiţiile adresate inspectoratului, adresele/informaţiile/solicitările primite de la persoane fizice/persoane juridice/instituţii, analiza efectuată asupra bazelor de date proprii şi a celor la care au acces, informațiile furnizate de inspectorii de muncă ca urmare a activității de identificare a locurilor de muncă susceptibile de utilizarea muncii nedeclarate.

Urmare a analizelor efectuate, șeful ierarhic propune acţiunile de control, zilele şi intervalul orar în care acestea urmează să se desfăşoare pe care le înaintează spre aprobare conducătorului instituţiei.

În vederea efectuării anumitor acţiuni de control privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, Inspecţia Muncii poate solicita inspectoratelor teritoriale de muncă participarea cu echipe de control fără a le comunica date cu privire la obiectivele care urmează să fie supuse verificării.

La stabilirea echipelor de control se are în vedere complexitatea şi dimensiunea acţiunii care urmează a se efectua/a obiectivului care urmează să fie controlat.

La controalele privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, inspectoratele teritoriale de muncă pot solicita sprijinul altor instituții (poliție, jandarmerie, Inspectoratul General pentru Imigrări, etc.).

În cazul în care se cunosc datele cu privire la entitatea care urmează a fi controlată, inspectorii de muncă au obligaţia de a accesa şi consulta bazele de date existente la nivelul inspectoratului şi Oficiul Național al Registrului Comerțului, cu privire la aceasta şi, ulterior, de a comunica şefului ierarhic eventualele probleme identificate.

În cazul în care informaţiile obţinute nu sunt concludente, aceştia pot consulta şi alte surse de informaţii.

Controalele la sediul angajatorului sau la orice punct de lucru/loc de munca al acestuia, se pot efectua în orice zi (inclusiv sâmbăta și duminica sau în zilele de sărbătoare legală) și la orice oră. Inspectorii de muncă au obligaţia de a se deplasa la  unitatea/locaţia menţionată în ordinul de deplasare. Aceștia se prezintă, se legitimează, informează cu privire la obiectivul controlului și modalitatea de efectuare a acestuia.

Inspectorii de muncă identifica lucrătorii prezenți la locul de muncă (pe toți sau, după caz, prin sondaj). In vederea obținerii unor informații relevante de la lucrătorii identificați, inspectorii de muncă pot intra în dialog cu aceștia, procedând la ascultarea activă, înțelegerea corectă a celor relatate, prin modalități specifice de comunicare cum ar fi  repetarea întrebării, a mesajului etc.

Se va proceda de îndată la identificarea lucrătorilor aflați la muncă prin înmânarea spre completare a unui număr cât mai mare de fişe de identificare, indiferent de angajatorul pentru care aceștia prestează activitate.

Inspectorul de muncă impune persoanelor identificate la muncă completarea fișelor de identificare iar, în caz de refuz le informează cu privire la consecințe.

În situaţia în care persoana identificată la lucru nu poate completa fişa de identificare, din motive obiective invocate de aceasta, fişa de identificare poate fi completată de către o altă persoană aflată la locul de muncă, cu excepţia inspectorilor de muncă. Completarea se face pe baza datelor comunicate de către persoana identificată care a invocat imposibilitatea de a scrie şi care îşi asumă datele înscrise prin semnătura proprie. Fişa de identificare completată în aceste condiţii va fi contrasemnată, în calitate de martor, cu menţionarea propriilor date de identificare, a persoanei care a completat fişa de identificare cu datele furnizate de către titular.

În cazul în care persoana identificată la lucru refuză completarea fişelor de identificare sau împiedică prin orice alt mod efectuarea controlului, inspectorii de muncă anunţă imediat şeful ierarhic și solicită sprijinul organelor de poliție.  În cazul în care nu beneficiază de sprijin imediat, locaţia respectivă este reprogramată în cel mai scurt timp pentru desfășurarea controlului împreună cu reprezentanţi ai Jandarmeriei Române/Poliţiei Române și aplică sancțiunea prevăzută la articolul 23 alineatul 1 litera a) din Legea  108/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În situaţia în care persoana identificată la muncă consemnează în fişa de identificare, la rubrica “menţionez că lucrez împreună cu următoarele persoane”, persoanele cu care desfăşoară activitatea, inspectorii de muncă solicită documente referitoare la acestea iar informaţia va fi utilizată în constatarea unei eventuale contravenţii dacă este susţinută şi de alte înscrisuri (documente obţinute cu ocazia verificărilor, consemnarea în alte fişe de identificare, documente de prezenţă, notă de relaţii, etc.).

Identificarea personalului se realizează atât prin completarea fişelor de identificare cât şi prin alte documente din care reiese prezenţa la muncă/evidenţa muncii/executarea raportului de muncă/orice alt document din care rezultă prestarea activităţii pentru entitatea supusă controlului ridicate de la locul de muncă (alte tipuri de contracte, foi de prezenţă, condică de prezenţă, pontaje, registru de acces la locul de muncă, registrul de predare-primire a postului,  registrul de casă, procese verbale întocmite de către alte instituţii, declaraţii, note, foi de parcurs, scrisoare de însoţire a mărfii, facturi, etc., procesul-verbal de identificare întocmit şi semnat la momentul identificării la muncă de către echipa de control ce efectuează verificarea şi, în funcţie de situaţia de fapt existentă la acel moment, şi de o altă persoană prezentă la faţa locului).

Inspectorii de muncă pot ridica în copie toate înscrisurile relevante pentru realizarea obiectivului controlului. Prin derogare de la această regulă, când situațiile o impun (volumul mare de documente, imposibilitatea realizării de copii), inspectorii de muncă au posibilitatea de a ridica și înscrisuri în original, cu întocmirea procesului verbal de ridicare, acestea fiind restituite la finalizarea controlului.

Angajatorii vor fi înştiinţaţi în scris, folosindu-se formularul cu regim special – înştiinţare.

Înştiinţarea se înmânează sub semnătură/comunică angajatorului/reprezentantului legal al acestuia/persoanei aflata  la locul de muncă controlat.

În cazul în care la locul de muncă verificat nu se află nicio persoană (angajat, prepus ori o altă persoană aflată în locaţia respectivă) căreia să i se înmâneze înştiinţarea, sau, deşi  este prezentă, refuză să o primească, comunicarea acesteia se realizează prin poştă (curierat), cu confirmare de primire, la sediul angajatorului sau la domiciliul angajatorului persoană fizică.

În cazul în care comunicarea prin poştă nu este realizată în termen de 20 de zile  calendaristice de la trimitere, se va proceda la afişarea înştiinţării la sediul/domiciliul angajatorului/reprezentantului legal al acestuia.

Comunicarea se consemnează într-un proces-verbal de afişare, care se semnează de către inspectorii de muncă ce efectuează afișarea, care vor proceda și la fotografierea locului afișării. Fotografiile astfel efectuate vor fi anexate la procesul – verbal de afișare.

Termenul stabilit prin înştiinţarea afişată pentru prezentarea documentelor solicitate este de maxim 5 zile lucrătoare.

 

Inspectorii de muncă întocmesc următoarele formulare cu regim special şi formulare tipizate: procesul verbal de  control, anexa de constatare a neconformităţilor şi a măsurilor dispuse, şi, după caz, procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

Procesul verbal de control, respectiv procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor (dacă este cazul) se întocmesc după identificarea persoanelor depistate la lucru, ţinând cont de tematica de control.

În situaţia în care sediul social al angajatorului controlat se află pe raza teritorială a altui judeţ si există indicii de utilizare a muncii nedeclarate, controlul se finalizează de către inspectorii de muncă din cadrul inspectoratului în a cărui rază teritorială s-a realizat identificarea  persoanelor aflate la muncă.

În situaţia în care la locaţia stabilită pentru control nu este identificată entitatea înscrisă în ordinul de deplasare (exemplu locație închisă, în locația respectivă desfășoară activitate o altă entitate, etc.), inspectorul de muncă întocmeşte în ziua lucrătoare următoare o Notă de constatare/deplasare care se înregistrează în registrul general al inspectoratului,  în care se menţionează detaliat situaţia de fapt, notă care se înaintează spre informare şefului ierarhic, urmând a se realiza procedura de comunicare a înştiinţării. Nota de constatare/deplasare se arhivează de către inspectorul de muncă la dosarul cu actele de control aferente.

Acţiunile de control dispuse de la nivel central se desfășoară de către inspectoratele teritoriale de muncă în perioada şi în condiţiile stabilite de către Inspecţia Muncii.

În cazul controalelor iniţiate în cadrul campaniilor naţionale, care din motive obiective nu au putut fi finalizate până la data raportării stabilite prin metodologia de campanie, acestea vor fi finalizate ulterior, în cel mai scurt timp.

În cazul în care, la angajatorul respectiv sau la un punct de lucru/loc de muncă organizat al acestuia, sunt identificate persoane care prestează activitate pentru alţi angajatori, se vor întocmi acte de control separate pentru fiecare dintre aceştia.

În cazul în care, urmare a situaţiei de fapt, sunt indicii de încălcare a altor prevederi legale decât cele stabilite iniţial, inspectorii de muncă pot extinde verificările şi perioada controlată prin solicitarea şi a altor documente, cu consemnarea acestui fapt în actul de control.

În situaţia încălcării obligaţiei prevăzute la articolului 16 alineatul 1 din Legea  53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin primirea la muncă a unei persoane fără încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, inspectorii de muncă aplică sancţiunea prevăzută la articolul 260 alineatul 1 litera e din acelaşi act normativ și se sesizează totodată, structurile regionale ale Direcției Naționale Antifraudă Fiscală.

În situaţia în care la data identificării unei persoane la muncă, pentru care nu sunt transmise în registrul general de evidență a salariaților, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, elementele prevăzute la articolul 3 alineatul (2) litera a) - i) din Hotărâre 905/2017 cu modificările şi completările ulterioare, inspectorul de muncă aplică sancţiunea prevăzută la articolul 260 alineatul 1 litera e1 din Legea  53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și se sesizează totodată structurile regionale ale Direcției Naționale Antifraudă Fiscală.

În situaţia în care se constată că salariații care au contractul individual de muncă suspendat, și, prin urmare, prestarea muncii pentru angajatorul respectiv este suspendată, prestează în continuare acea activitate, inspectorul de muncă aplică sancţiunea prevăzută la articolul 260 alineatul 1 litera e2 din Legea  53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și se sesizează totodată structurile regionale ale Direcției Naționale Antifraudă Fiscală.

În situaţia în care se constată  primirea la muncă a unui salariat cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu excepţia situaţiilor prevăzute la articolul 105 alineatul (1) litera c) din Legea 53/2003 Republicată cu modificări și completări ulterioare, inspectorul de muncă aplică, sancţiunea prevăzută la articolul 260, alineatul 1, litera e3 din Legea  53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și se sesizează totodată structurile regionale ale Direcției Naționale Antifraudă Fiscală

În situaţia constatării primirii la muncă a unei persoane fără încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către o întreprindere individuală sau de către persoana fizică autorizată, entităţi fără personalitate juridică, calitatea de contravenient o are persoana fizică titulară a întreprinderii individuale, respectiv, persoana fizică autorizată.

În situaţia constatării  încălcării de către întreprinderea familială a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului  44/2008  privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, prin faptul că această entitate fără personalitate juridică utilizează muncă nedeclarată, calitatea de contravenient o are persoana fizică, reprezentant al întreprinderii familiale.

În toate situaţiile menționate mai sus, constatările vor fi comunicate autorității administrației publice locale, Oficiul Național al Registrului Comerțului, care a eliberat autorizația entității controlate, și organelor teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Inspectorii de muncă solicită, în original, toate documentele care sunt  necesare efectuării verificărilor şi finalizării controlului prin întocmirea actelor de control.

Inspectorii de muncă ridică toate înscrisurile relevante pentru realizarea obiectivului controlului, de regulă în copie. Când acest fapt nu este posibil, documentele se ridică în original cu întocmirea procesului verbal de ridicare.

Inspectorii de muncă sunt obligați ca, la încheierea controlului, să restituie angajatorului controlat/reprezentantului acestuia, toate documentele puse la dispoziţie, în original,  şi să menţioneze acest fapt în actul de control.

Atunci când actul de control se încheie in lipsa angajatorului acesta este  invitat in scris sa se prezinte la inspectorat sa ridice documentele, cu consemnarea acestui fapt în procesul verbal de ridicare/restituire. Atunci când angajatorul nu se prezintă, documentele se transmit prin poștă, cu valoare declarată.

 

EFECTUAREA CONTROALELOR PENTRU IDENTIFICAREA  SI COMBATEREA CAZURILOR  DE MUNCA SUBDECLARATA

 

                  

Acţiunile de control privind identificarea  cazurilor de muncă subdeclarată se desfăşoară, după caz conform:

-programului cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii;

-programului propriu de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj;

-sesizărilor formulate de către cetățeni, de către reprezentanți ai unor persoane juridice și/sau persoane fizice autorizate să desfășoare activități economice, de către alte instituții publice, cu privire la folosirea muncii subdeclarate de către anumiți angajatori;

-campaniilor naționale sau acțiuni proprii ale Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj  prin care se stabilesc anumite domenii de activitate care vor fi verificate;

-analizei efectuate asupra datelor existente in sistemul informatic Columbo referitoare la istoricul angajatorilor care au fost sancționați/nu au fost sancționați pentru utilizarea muncii nedeclarate sau subdeclarate;

-activităților premergătoare prin care se identifică locurile de muncă cu privire la care există suspiciuni de utilizare a muncii subdeclarate, etc.

-dispoziţiei conducătorului instituţiei sau din dispoziţia şefului ierarhic cu aprobarea conducătorului instituţiei.

Acţiunile de control privind identificarea cazurilor de muncă subdeclarată se pot desfăşura ca urmare a hotărârii conducerii Inspecţiei Muncii/Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj şi în alte perioade şi pentru alte domenii de activitate care nu sunt prevăzute în Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii/programul propriu de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj.

În cazul acţiunilor de control/campaniilor dispuse de către Inspecţia Muncii, se va comunica Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj ziua/perioada de desfăşurare a acţiunii/campaniei, precum şi unităţile sau domeniul de activitate al unităţilor care fac obiectul controlului.

La stabilirea echipelor de control se are în vedere complexitatea şi dimensiunea acţiunii care urmează a se efectua/a obiectivului care urmează să fie controlat.

La controalele privind identificarea si combaterea cazurilor de muncă subdeclarată, Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj poate solicita sprijinul altor instituții (poliție, jandarmerie, Inspectoratul General pentru Imigrări, Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Directia Regionala Antifrauda Fiscala etc.).

In cazul în care se cunosc datele cu privire la entitatea care urmează a fi controlată, inspectorii de muncă au obligaţia de a accesa şi consulta bazele de date existente la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj  şi Oficiul Național al Registrului Comerțului, cu privire la aceasta şi, ulterior, de a comunica şefului ierarhic eventualele probleme identificate.

În cazul în care informaţiile obţinute nu sunt concludente, aceştia pot consulta şi alte surse de informaţii.

Controalele, la sediul angajatorului sau la orice punct de lucru/loc de munca al acestuia, se pot efectua în orice zi (inclusiv sâmbăta și duminica sau în zilele de sărbătoare legala) și la orice oră, numai cu aprobarea conducatorului institutiei.

Inspectorii de muncă au obligaţia de a se deplasa la unitatea/locaţia menţionată în ordinul de deplasare. Aceștia se prezintă, se legitimează, informează cu privire la obiectivul controlului și modalitatea de efectuare a acestuia.

Inspectorii de muncă identifica lucrătorii prezenți la locul de muncă (pe toți sau, după caz, prin sondaj). In vederea obținerii unor informații relevante de la lucrătorii identificați, inspectorii de muncă pot intra în dialog cu aceștia, procedând la ascultarea activă, înțelegerea corectă a celor relatate, prin modalități specifice de comunicare cum ar fi  repetarea întrebării, a mesajului etc.

Se va proceda de îndată la identificarea lucrătorilor aflați la muncă prin înmânarea spre completare a unui număr cât mai mare de fişe de identificare, indiferent de angajatorul pentru care aceștia prestează activitate.

În cazul în care persoana identificată la muncă refuză completarea salariului net, inspectorul de muncă aplică sancțiunea prevăzută la articolul 23 alineatul (1) litera a) din Legea numarul  108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În situaţia în care, persoana identificată la lucru nu poate completa fişa de identificare, din motive obiective, invocate de aceasta, fişa de identificare poate fi completată de către o altă persoană aflată la locul de muncă, cu excepţia inspectorilor de muncă. Completarea se face pe baza datelor comunicate de către persoana identificată, care a invocat imposibilitatea de a scrie şi care îşi asumă datele înscrise prin semnătura proprie. Fişa de identificare completată în aceste condiţii, va fi contrasemnată, în calitate de martor, cu menţionarea propriilor date de identificare, a persoanei care a completat fişa de identificare cu datele furnizate de către titular.

În cazul în care persoana identificată la lucru refuză completarea fişelor de identificare sau împiedică prin orice alt mod efectuarea controlului, inspectorii de muncă anunţă imediat şeful ierarhic și conducatorul institutiei si solicită sprijinul organelor de poliție. În cazul în care nu beneficiază de sprijin imediat, locaţia respectivă este reprogramată în cel mai scurt timp pentru desfășurarea controlului împreună cu reprezentanţi ai Jandarmeriei Române/Poliţiei Române și aplică sancțiunea prevăzută la articolul 23 alineatul (1) litera a) din Legea numarul 108/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În situaţia în care persoana identificată la muncă consemnează în fişa de identificare, la rubrica “menţionez că lucrez împreună cu următoarele persoane”, persoanele cu care desfăşoară activitatea, inspectorii de muncă solicită documente referitoare la acestea iar informaţia va fi utilizată în constatarea unei eventuale contravenţii dacă este susţinută şi de alte înscrisuri (documente obţinute cu ocazia verificărilor, consemnarea în alte fişe de identificare, documente de prezenţă, notă de relaţii, etc.).

În situaţia în care, la locaţia stabilită, pentru control nu este identificată, entitatea înscrisă în ordinul de deplasare (ex. locație închisă, în locația respectivă desfășoară activitate o altă entitate, etc.),inspectorul de muncă întocmeşte în ziua lucrătoare următoare o Notă de constatare/deplasare care se înregistrează în registrul general al inspectoratului, în care se menţionează detaliat situaţia de fapt, notă care se înaintează spre avizare şefului ierarhic, urmând a se realiza procedura de comunicare a înştiinţării.

Acţiunile de control dispuse de la nivel central se desfășoară de către Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj în perioada şi în condiţiile stabilite de către Inspecţia Muncii.

În cazul controalelor iniţiate în cadrul campaniilor naţionale, care din motive obiective nu au putut fi finalizate până la data raportării stabilite prin metodologia de campanie, acestea vor fi finalizate ulterior, în cel mai scurt timp.

Inspectorii de muncă pot ridica în copie toate înscrisurile relevante pentru realizarea obiectivului controlului.

Prin excepție, când situațiile o impun (volumul mare de documente, imposibilitatea realizării de copii), inspectorii de muncă au posibilitatea de a ridica și înscrisuri în original, cu întocmirea procesului verbal de ridicare, acestea fiind restituite la finalizarea controlului.

In vederea efectuării verificării situațiilor de muncă subdeclarată inspectorii de muncă verifică documentele aferente cel puțin lunii încheiate pentru care există obligația declarării la autoritățile fiscale.

Munca subdeclarată se constată prin compararea salariului net declarat de către persoana identificată la muncă în fişa de identificare sau rezultat ca fiind acordat lucrătorului din orice alt document pus la dispoziție de către angajator sau obținut în orice alt mod de către inspectorul de muncă, cu salariul net evidențiat în statele de plată a salariilor şi în declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităţilor fiscale (Declarația 112).

În situaţia constatării muncii subdeclarate astfel cum este definită la articolul  15^2 din Legea numarul 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inspectorii de muncă aplică sancţiunea prevăzută de articolul 260 alineatul (1) litera e^5 din Legea 53/2003 republicată, cu modificarile și completările ulterioare și sesizează structurile regionale ale Direcției Naționale Antifraudă Fiscală.

În cazul în care, urmare a situaţiei de fapt, sunt indicii de încălcare a altor prevederi legale decât cele stabilite iniţial, inspectorii de muncă vor extinde verificările şi perioada controlată prin solicitarea şi a altor documente.

Controlul se finalizează după verificarea documentelor.

Inspectorii de muncă întocmesc următoarele formulare cu regim special şi formulare tipizate: procesul verbal de  control, anexa de constatare a neconformităţilor şi a măsurilor dispuse, şi, după caz, procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

Inspectorii de muncă solicită toate documentele care sunt necesare efectuării verificărilor şi finalizării controlului prin întocmirea actelor de control.

Inspectorii de muncă ridică toate înscrisurile relevante pentru realizarea obiectivului controlului, de regulă în copie. Când acest fapt nu este posibil, documentele se ridică în original, cu întocmirea procesului verbal de ridicare.

Inspectorii de muncă sunt obligați ca, la încheierea controlului, să restituie angajatorului controlat/reprezentantului acestuia, toate documentele puse la dispoziţie, în original, şi, să menţioneze acest fapt în actul de control.

Atunci când actul de control se încheie in lipsa angajatorului, acesta este invitat, in scris, să se prezinte la inspectorat să ridice documentele, cu consemnarea acestui fapt în procesul verbal de ridicare/restituire. Atunci când angajatorul nu se prezintă, documentele se transmit prin poștă, cu valoare declarată.

 

EFECTUAREA  CONTROLULUI PRIVIND MODUL DE  RESPECTĂRE DE CĂTRE BENEFICIARI ȘI ZILIERI A PREVEDERILOR LEGII NUMĂRUL 52/2011 PRIVIND EXERCITAREA UNOR ACTIVITĂȚI CU CARACTER OCAZIONAL DESFĂȘURATE DE ZILIERI, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, PRECUM ȘI A NORMELOR DE APLICARE A ACESTEIA

 

Acţiunile de control privind respectarea prevederilor Legii 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri republicată cu modificările și completările ulterioare se desfăşoară, după caz conform:

-Programului cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii;

-Programului propriu de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj;

-Campaniilor naționale sau acțiunilor proprii ale Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj prin care se stabilesc anumite domenii de activitate care vor fi verificate în domeniul de competență;

-activităților premergătoare prin care se identifică locurile de muncă cu privire la care există suspiciuni de utilizare a zilierilor cu încălcarea Legii 52/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare;

-petiţiilor formulate în nume propriu de către persoane care desfășoară activități cu caracter ocazional fără respectarea prevederilor legale, de zilieri al căror cuantum al remuneraţiei brute orare este mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, ;

-sesizărilor adresate de către cetățeni, reprezentanți ai unor persoane juridice, persoane fizice autorizate să desfășoare activități economice, de către alte instituții publice, cu privire la nerespectarea dispozițiilor legale de către anumiți beneficiari;

-datelor furnizate de sistemul informatic Columbo referitoare la istoricul beneficiarilor care au fost sancționați/nu au fost sancționați pentru nerespectarea dispozițiilor Legii 52/2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare;          

Acţiunile de control privind respectarea dispozițiilor Legii 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se pot desfăşura și ca urmare a hotărârii conducerii Inspecţiei Muncii/Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj şi în alte perioade şi pentru alte domenii de activitate care nu sunt prevăzute în Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii/programul propriu de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj.

În cazul acţiunilor de control/campaniilor dispuse de către Inspecţia Muncii, se va comunica Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj ziua/perioada de desfăşurare a acţiunii/campaniei, precum şi unităţile sau domeniul de activitate al unităţilor care fac obiectul controlului.

La stabilirea beneficiarilor şi/sau a zonelor, respectiv a domeniilor de activitate, care/în care urmează să se desfăşoare acţiunile de control, şefii ierarhici au în vedere și petiţiile adresate Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj, adresele/informaţiile/solicitările primite de la persoane fizice/persoane juridice/instituţii, analiza efectuată asupra bazelor de date proprii şi a celor la care au acces precum și la informațiile furnizate de inspectorii de muncă urmare a activității de prospectare prin care se identifică locurile de muncă cu privire la care există suspiciuni de încălcare a prevederilor legale care fac obiectul controlului.

La stabilirea echipelor de control, se are în vedere complexitatea şi dimensiunea acţiunii care urmează a se efectua/a obiectivului care urmează să fie controlat.

La controalele privind respectarea dispozițiilor Legii 52/2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj poate solicita și sprijinul altor instituții (poliție, jandarmerie, biroul pentru imigrări etc.) cu care există încheiate protocoale de colaborare.

Dat fiind specificul activității, vizitele la sediul beneficiarului sau la orice punct de lucru organizat de acesta se pot efectua în orice zi a săptămânii (inclusiv sâmbăta și duminica sau în zilele de sărbători legale) și la orice oră.

Inspectorii de muncă, purtând asupra lor legitimația de control și insigna care atestă funcția pe care o îndeplinesc în exercitarea atribuțiilor stabilite prin lege, au dreptul să aibă acces liber, permanent și fără înștiințare prealabilă în sediul oricărui beneficiar și în orice alt loc în care se desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional al  căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la articolul 1, alineat (1), litera b) din Legea 52/2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare; să identifice, pe baza actelor care dovedesc identitatea sau pe baza altor documente, persoanele aflate în locurile în care se desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional al  căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la articolul 1, alineat (1), litera b) din Legea 52/2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în alte locuri supuse controlului și să impună completarea fișei de identificare.

În cazul în care identifică obiectivul supus controlului, inspectorul de muncă se prezintă, se legitimează persoanelor cu care intră în contact și va explica modalitatea de intervievare precum și scopul.

Această modalitate de lucru permite inspectorilor de muncă să se informeze inclusiv la fața locului, prin discuții cu zilierii, cu alte persoane prezente în locația respectivă, asupra modului în care beneficiarul aplică și respectă prevederile legale aplicabile în domeniul de competență.

Inspectorii de muncă vor putea intervieva toți sau prin sondaj, zilierii prezenți la locul de muncă. Esențială pentru obținerea unor informații relevante de la zilierii intervievați reprezintă ascultarea activă care presupune înțelegerea corectă a celor relatate de către aceștia prin tehnici speciale întreprinse de inspectorii de muncă: parafrazare (repetarea mesajului), repetarea întrebării și solicitarea altor participanți care să confirme cele declarate.

După înțelegerea corectă a scopului, inspectorii de muncă înmânează fișele de identificare persoanelor intervievate în vederea completării.

La completarea fișelor de identificare, inspectorul de muncă va depune toate diligenţele ca persoanele care completează aceste înscrisuri să ofere suficiente informații pentru stabilirea corectă și fără echivoc a situatiei de fapt.

În situaţia în care persoana identificată la muncă consemnează în fişa de identificare, la rubrica “menţionez că lucrez împreună cu următoarele persoane”, persoanele cu care desfăşoară activitatea, inspectorii de muncă solicită documente referitoare la acestea iar informaţia va fi utilizată în constatarea unei eventuale contravenţii dacă este susţinută şi de alte înscrisuri (documente obţinute cu ocazia verificărilor, consemnarea în alte fişe de identificare, registrul electronic de evidență a zilierilor, notă de relaţii, etc.).

Identificarea persoanelor la lucru se realizează atât prin completarea fişelor de identificare cât şi prin alte documente din care reiese prezenţa la muncă/evidenţa muncii/executarea raportului de muncă/orice alt document din care rezultă prestarea activităţii pentru entitatea supusă controlului ridicate de la locul de muncă (foi de prezenţă, condică de prezenţă, pontaje, registru de acces la locul de muncă, registrul de predare-primire a postului, registrul de casă, procese verbale întocmite de către alte instituţii, declaraţii, note, foi de parcurs, scrisoare de însoţire a mărfii, facturi etc., procesul-verbal de identificare întocmit şi semnat la momentul identificării la muncă de către echipa de control ce efectuează verificarea şi, în funcţie de situaţia de fapt existentă la acel moment, şi de o altă persoană prezentă la faţa locului).

Inspectorii de muncă au dreptul să solicite beneficiarului sau reprezentantului legal al acestuia, precum şi salariaţilor, singuri ori în prezenţa martorilor, documentele şi informaţiile necesare pentru realizarea controlului și să solicite să li se pună la dispoziţie de către entitatea controlată copii de pe documentele care au legătură cu controlul efectuat.

Pentru realizarea obiectivului controlului, dacă este necesar, inspectorii de muncă ridică toate înscrisurile relevante în original, cu întocmirea procesului verbal de ridicare documente, acestea urmand a fi restituie beneficiarului dupa incheierea controlului , cu  menţionarea acestui fapt în actul de control.

 

Atunci când actul de control se încheie in lipsa beneficiarului, documentele ridicate în original se restituie reprezentantului beneficiarului, la sediul acestuia, consemnându-se acest fapt în procesul verbal de predare-primire, sau, când acest fapt nu este posibil, prin poștă, cu valoare declarată.

Înştiinţarea prin care beneficiarului i se solicita sa prezinte la o anumita data și ora actele necesare definitivării controlului se înmânează sub semnătură și se comunică beneficiarului, reprezentantului legal al acestuia sau persoanei aflate la locul desfășurării activității cu caracter ocazional de către zilieri.

În cazul în care la locul de muncă verificat nu se află nicio persoană căreia să i se înmâneze înştiinţarea, sau, deşi  este prezentă, refuză să o primească, comunicarea acesteia se realizează prin poştă (curierat), cu confirmare de primire, la sediul beneficiarului sau la domiciliul beneficiarului persoană fizică autorizată.

În cazul în care comunicarea prin poştă nu este realizată în termen de 20 de zile  calendaristice de la trimitere, se va proceda la afişarea înştiinţării la sediul beneficiarului sau la domiciliul/sediul profesional al beneficiarului persoană fizică autorizată, supus controlului.

Comunicarea se consemnează într-un proces-verbal de afişare, care se semnează de către inspectorul de muncă titular al controlului şi de un martor, care poate fi orice persoană care nu participă la efectuarea controlului.

Termenul stabilit prin înştiinţarea afişată pentru prezentarea documentelor solicitate este de maxim 5 zile lucrătoare.

 

Procesul verbal de control, respectiv procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor (dacă este cazul) se întocmesc după identificarea persoanelor depistate exercitând activităţi necalificate cu caracter ocazional, ţinând cont de tematica de control.

În acțiunile de control vizând respectarea prevederilor Legii 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri republicată, cu modificările și completările ulterioare, inspectorii de muncă vor efectua următoarele verificări:

-identificarea muncii fără forme legale care constă în  primirea la muncă și/sau exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional de către persoane fără întocmirea formelor legale de exercitare de către zilieri a unor activităţi cu caracter ocazional, respectiv;

-neînființarea registrului electronic de evidență a zilierilor;

-neînregistrarea în registrul electronic de evidență a zilierilor primiți să desfășoare activități necalificate cu caracter ocazional;

-cuantumul remunerației convenite de ziler și beneficiar;

-transmiterea Registrului electronic de evidenţă a zilierilor la inspectoratului teritorial de muncă, zilnic, înainte de începerea activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu  beneficiarul sau un împuternicit al acestuia, cu excepțiile prevăzute de Legea 52/2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, precum şi cu privire la drepturile şi obligaţiile sale;

-identificarea cazurilor în care beneficiarul folosește zilieri pentru desfășurarea altor activități decât cele expres reglementate de Lega 52/2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- identificarea oricăror alte aspecte de natură să contravină prevederilor Legii 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri republicată, cu modificările și completările ulterioare și normelor de aplicare a acesteia.

În acțiunile de control inspectorii de muncă nu trebuie să se limiteze doar la sancționarea contravențională a beneficiarilor care nu respectă prevederile legislației muncii referitoare la exercitarea unor activități cu caracter ocazional de către zilieri, ci, conștienți fiind de însemnătatea prevenției, trebuie să pună un accent deosebit pe informarea și îndrumarea beneficiarilor și conștientizarea angajaților cu privire la dezavantajele nerespectării dispozițiilor Legii 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri republicată, cu modificările și completările ulterioare. Se urmărește astfel creșterea gradului de conștientizare și sensibilizare a angajaților și beneficiarilor cu privire la drepturile și obligațiile care le revin, asigurându-se o cât mai bună informare a cetățenilor în legătură cu modificările și completările aduse legislației muncii în general și celei privitoare la zilieri în special.

 

Inspectorii de muncă întocmesc următoarele formulare cu regim special şi formulare tipizate: procesul verbal de control, anexa de constatare a neconformităţilor şi a măsurilor dispuse, şi, după caz, procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor și anexa la acesta.

 

CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ

 

 

Legea 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

Articolul 23

(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei:

a) împiedicarea în orice mod a inspectorilor de muncă să exercite, total sau parţial, controlul ori să efectueze cercetarea evenimentelor potrivit prevederilor legale prin orice acţiune sau inacţiune a conducătorului unităţii, a reprezentantului legal, a unui angajat, prepus ori a altei persoane aflate în locaţiile supuse controlului, inclusiv refuzul persoanei găsite la locul de muncă de a completa fişa de identificare sau de a da informaţii despre evenimentul cercetat;

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială de către entitatea controlată a măsurilor dispuse de inspectorul de muncă, la termenele stabilite de acesta;

c) nerespectarea de către conducătorul unităţii, reprezentantul legal al acestuia, angajaţi, prepuşi sau alte persoane aflate în locaţiile supuse controlului a obligaţiei de a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă, în termenul stabilit de aceştia, documentele şi informaţiile solicitate, necesare controlului ori cercetării evenimentelor.

 

 

Legea 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

Articolul 260

 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni:

a) nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară, cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei;

b) încălcarea de către angajator a prevederilor articolului 34 alineatul (5), cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei;

c) împiedicarea sau obligarea, prin ameninţări ori prin violenţe, a unui salariat sau a unui grup de salariaţi să participe la grevă ori să muncească în timpul grevei, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;

d) stipularea în contractul individual de muncă a unor clauze contrare dispoziţiilor legale, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

e) primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit  articolului  16 alineatul (1), cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei;

e^1) primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei;

e^2) primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariaţi în perioada în care acesta/aceştia are/au contractul individual de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei;

e^3) primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariaţi cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei;

e^4) încălcarea prevederilor  articolului  53^1 alineatul (19), cu returnarea sumelor primite cu titlu de indemnizaţie potrivit  articolului  53^1 alineatul (1) şi (12), pentru posturile desfiinţate;

e^5) acordarea unui salariu net mai mare decât cel evidenţiat în statele de plată a salariului şi în declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităţilor fiscale, cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat în această situaţie, fără a depăşi valoarea cumulată de 100.000 lei;

f) prestarea muncii de către o persoană fără încheierea unui contract individual de muncă, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;

g) încălcarea de către angajator a prevederilor  articolului  139 şi 142, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

h) încălcarea obligaţiei prevăzute la articolul  140, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei;

i) nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru fiecare persoană identificată ca prestând muncă suplimentară.

j) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;

k) neacordarea indemnizaţiei prevăzute la articolul 53 alineatul (1), în cazul în care angajatorul îşi întrerupe temporar activitatea cu menţinerea raporturilor de muncă, cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei;

l) încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;

m) încălcarea de către angajator a obligaţiei prevăzute la articolul  27 şi 119, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;

n) nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea de către angajator a demisiei, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;

o) încălcarea de către agentul de muncă temporară a obligaţiei prevăzute la articolul  102, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare persoană identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 100.000 lei;

p) încălcarea prevederilor articolului  16 alineatul (3), cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei.

q) încălcarea prevederilor articolului  16 alineatul (4), cu amendă de 10.000 lei;

r) nerespectarea dispoziţiilor articolului  5 alineatul (2)-(9) şi ale articolului  59 litera a) şi c), cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei;

s) încălcarea de către angajator a obligaţiei prevăzute la articolului  166 alineatul (1) cu mai mult de o lună, de la data de plată a salariului, stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 de lei pentru fiecare persoană căreia nu i s-a plătit salariul, cu excepţia situaţiei în care angajatorul se află sub incidenţa Legii numărul 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

s^1) încălcarea prevederilor articolului  34 alineatul (6^1), cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei;

t) neacordarea concediului de îngrijitor salariaţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la articolul  152^1, cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei;

u) încălcarea obligaţiei prevăzute la articolul  153^2 , cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.

 (1^1) Prin derogare de la prevederile articolului  28 alineatul (1) din Ordonanţa Guvernului numărul 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea numărul 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din amenda aplicată potrivit alineatul (1) litera e)-e^3), inspectorul de muncă făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

 

Hotărârea 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare

 

Articolul 8

(1) Constituie contravenţie netransmiterea datelor prevăzute la articolul  3 alineatul (2) litera a) - i) cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu angajatorul în baza unui contract individual de muncă şi se sancţionează conform articolului  260 alineatul (1) litera e^1) din Legea numărul 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei următoarele fapte:

a) transmiterea datelor în registru cu elementele contractului individual de muncă, pentru care există dovada executării acestuia, respectiv prestarea muncii şi plata salariului, cu încălcarea termenului prevăzut la articolul  4 alineatul (1) litera a);

b) refuzul de a pune la dispoziţia inspectorului de muncă documentele care au stat la baza înscrierilor efectuate în registru;

c) netransmiterea datelor prevăzute la articolul  3 alineatul (2) litera j)-k), în termenele prevăzute la articolul  4 alineatul (1) litera b);

d) netransmiterea datelor prevăzute la articolul  3 alineatul (2) litera l)-p), în termenele prevăzute la articolul  4 alineatul (1) litera c)-f);

e) netransmiterea modificărilor aduse datelor prevăzute la articolul 3 alineatul (2) litera d)-h), în termenele prevăzute la articolul  4 alineatul (2) şi (3);

f) netransmiterea modificărilor aduse datelor prevăzute la articolul  3 alineatul (2) litera l)-n) în termenele prevăzute la articolul  4 alineatul (4);

g) netransmiterea modificărilor aduse datelor prevăzute la articolul  3 alineatul (2) litera a) şi b) în termenul prevăzut la articolul  4 alineatul (5).

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei următoarele fapte:

a) completarea registrului de către alte persoane decât cele prevăzute la articolul  2 alineatul (6);

b) completarea registrului cu date eronate sau incomplete;

c) nerespectarea prevederilor articolului  2 alineatul (7);

d) nerespectarea prevederilor articolului  2 alineatul (8) privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii.

(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei încălcarea obligaţiei de a păstra dosarul personal la sediul angajatorilor sau, după caz, la sediul secundar, care are delegată competenţa încadrării personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă.

(5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei încălcarea de către angajator a prevederilor articolului  7 alineatul (3)-(6).

 

 

Legea 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

Articolul 14

(1) Următoarele fapte săvârşite de beneficiar sau un împuternicit al acestuia şi zilier constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

a) încălcarea prevederilor articolului  11 alineatul (2), cu amendă de 10.000 lei;

b) încălcarea prevederilor articolului  5 alineatul (2) litera a)-d), articolului  5 alineatul (3) litera e)-g) şi articolului  8 alineatul (1) şi (2), cu amendă de 6.000 lei;

c) încălcarea prevederilor articolului  5 alineatul (2) litera e), constând în lipsa acordului pe care zilierul şi beneficiarul sau un împuternicit al acestuia trebuie să-l exprime în scris pentru ca plata remuneraţiei să se realizeze cel mai târziu la sfârşitul săptămânii sau al perioadei de desfăşurare a activităţii, se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei;

d) încălcarea prevederilor articolului  7, cu amendă de 20.000 lei şi interzicerea utilizării zilierilor pe toată durata de existenţă a beneficiarului sau unui împuternicit al acestuia;

e) beneficiarul sau un împuternicit al acestuia care foloseşte zilieri pentru alte activităţi decât cele expres reglementate de prezenta lege se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei;

f) beneficiarul sau un împuternicit al acestuia care foloseşte zilieri pentru desfăşurarea de activităţi necalificate cu caracter ocazional fără respectarea dispoziţiilor articolului  4 se sancţionează cu amendă de 6.000 lei.

g) furnizarea, fără acreditarea sau notificarea prevăzută de lege, după caz, de servicii de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră, se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

h) necomunicarea datelor, informaţiilor, precum şi neprezentarea tuturor înscrisurilor şi oricăror altor date sau documente solicitate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor care le revin şi care au legătură cu controlul efectuat, se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.

i) nerespectarea de către zilier a prevederilor articolului  4 alineatul (6) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei.

 

 

Legea 367/2022 privind dialogul social, cu modificările și completările ulterioare

 

Articolul 175

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel:

a) împiedicarea exerciţiului dreptului de liberă organizare sau asociere sindicală, în scopurile şi în limitele prevăzute de prezenta lege, cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;

b) împiedicarea exerciţiului dreptului de liberă organizare sau asociere patronală, în scopurile şi în limitele prevăzute de prezenta lege, cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;

c) încălcarea prevederilor articolului  7 alineatul (2) şi (3), cu amendă de la 20.000 lei la 25.000 lei;

d) neîndeplinirea de către angajatori a obligaţiilor prevăzute la articolul  30 alineatul (1), articolul  31 alineatul (1) litera b), articolul  36 alineatul (2) şi articolul  97 alineatul (1), cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei;

e) nedepunerea, spre publicare, a contractului colectiv de muncă, de către părţile semnatare, conform articolului  111 alineatul (2), şi nerespectarea procedurii prevăzute la articolului  104 alineatul (1) şi (2) privind semnarea contractelor colective, cu amendă de 5.000 lei, responsabilitatea revenind solidar părţilor;

f) împiedicarea în orice mod a accesului inspectorului de muncă pentru constatarea eventualelor contravenţii, conform articolului  160 alineatul (2), de către oricare dintre părţile aflate în conflict, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

g) refuzul nejustificat al părţilor semnatare de înregistrare a contractelor colective de muncă, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare parte care refuză înregistrarea;

h) încălcarea dispoziţiilor articolului  57 alineatul (3), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;

i) nerespectarea prevederilor articolului  147 alineatul (5) teza a II-a constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 5.000 lei.

 

 

Legea numărul 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare și normele metodologice de aplicare cu modificările și completările ulterioare

 

Articolul 19

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

a) efectuarea de către agenţii de plasare a forţei de muncă sau de către furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă în străinătate a activităţii de mediere în vederea angajării cetăţenilor români în străinătate, cu încălcarea prevederilor articolului 6 alineatele (1) şi (2), cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei;

b) încălcarea prevederilor articolului 6 alineatul (3), cu amendă între 25.000 lei şi 40.000 lei;

c) efectuarea de către agenţii de plasare a forţei de muncă a activităţii de mediere în vederea angajării cetăţenilor români în străinătate, cu încălcarea prevederilor articolului 8 alineatul (1), cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei;

d) efectuarea de către furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă în străinătate a activităţii de plasare pe teritoriul României, cu încălcarea prevederilor articolului 8 alineatul (2), cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei;

e) efectuarea de către agenţii de plasare a forţei de muncă sau de către furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă în străinătate a activităţii de mediere în vederea angajării cetăţenilor români în străinătate, cu încălcarea prevederilor articolului 8 alineatul (4), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

f) efectuarea de către agenţii de plasare a forţei de muncă sau de către furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă în străinătate a activităţii de mediere în vederea angajării cetăţenilor români în străinătate, cu încălcarea prevederilor articolului 8 alineatul (5), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

g) încălcarea prevederilor articolului 10, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

h) încălcarea prevederilor articolului 11, cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare alineat încălcat;

i) încălcarea prevederilor articolului 12 alineatele (1) şi (2), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare lucrător cu privire la care obligaţia a fost încălcată;

j) încălcarea prevederilor articolului 12 alineatul (3), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

k) încălcarea prevederilor articolului 12 alineatul (4), cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei;

l) încălcarea prevederilor articolului 12 alineatul (5), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

m) exercitarea activităţii de mediere în vederea angajării cetăţenilor români în străinătate de către alte persoane juridice sau de către persoane fizice, în afara agenţilor de plasare sau furnizorilor de servicii de plasare a forţei de muncă în străinătate, cu amendă de la 25.000 lei la 40.000 lei;

n) netransmiterea situaţiei lunare, în condiţiile prevăzute la articolului 13 alineatul (1), cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei.

 

Articolul 19^1 din Norme

 

(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 10.000 la 20.000 lei următoarele fapte:

a) nerespectarea obligaţiei de înregistrare, respectiv notificare, în condiţiile prevăzute la articolul 2^2 alineatul (2) şi articolul 2^3 alineatele (3) şi (5);

b) neincluderea în contractul de mediere a tuturor elementelor prevăzute în anexa numărul 1;

c) nerespectarea termenului de înregistrare, respectiv notificare, prevăzut la articolul 2^2 alineatul (1) şi articolul  2^3 alineatul (2) şi (4);

d) încălcarea prevederilor articolul 13.

 

Legea 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, cu modificările și completările ulterioare și normele metodologice de aplicare cu modificările și completările ulterioare

 

Articolul 48

(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 3.000 lei la 100.000 lei încălcarea dispoziţiilor articolul 26 alineatul (7) .

(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei încălcarea de către întreprinderea utilizatoare a obligaţiei de informare prevăzute la articolul 5^1 alineatul (2).

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei încălcarea de către întreprinderea utilizatoare a obligaţiei de informare prevăzute la articolul 6^2 alineatul (2).

(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei încălcarea obligaţiei de informare prevăzute la articolul 11^3 alineatul (1).

(5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 10.000 lei la 15.000 lei încălcarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a comunica declaraţia de detaşare în termenul prevăzut la articolul 24^1 alineatul (2) litera a).

 (6) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 10.000 lei la 15.000 lei încălcarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei prevăzute la articolul 24^1 alineatul (3).

(7) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 10.000 lei la 15.000 lei necompletarea declaraţiei de detaşare cu toate elementele prevăzute la articolul 24^1 alineatul (2) litera a).

(8) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 10.000 lei la 15.000 lei neprezentarea de către conducătorul auto, la solicitarea autorităţilor competente, cu ocazia controalelor efectuate în trafic, a documentelor prevăzute la articolul 24^1 alineatul (2) litera b).

(9) În toate cazurile în care, din documentele prezentate la controlul în trafic de către conducătorul auto, în condiţiile articolului 24^1, nu poate fi identificat/ă operatorul de transport rutier/întreprinderea, amenda se aplică conducătorului auto.

(10) Contravenţiile prevăzute la alineatul (8) se aplică şi expeditorilor, agenţilor de expediţie, contractanţilor şi subcontractanţilor, după caz, dacă se constată că aceştia aveau cunoştinţă sau ar fi trebuit să aibă cunoştinţă de faptul că serviciile de transport comandate au implicat încălcări ale respectivelor dispoziţii.

Articolul 15 din Norme

(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 9.000 lei:

a) netransmiterea către inspectoratul teritorial de muncă a declaraţiei prevăzute la articolul 24 alin. (2) lit. a) din Lege;

b) neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la articolul 24 alineatul (2) litera b) din Lege;

c) neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la articolul 24 alineatul (2) litera c) din Lege;

d) neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la articolul 24 alineatul (2) litera d) din Lege;

e) neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la articolul 24 alineatul (2) litera e) din Lege;

f) neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la articolul 24 alineatul (3) din Lege;

g) neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la articolul 10 din prezentele norme;

h) refuzul întreprinderii utilizatoare a salariatului străin de a prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora, contractul de punere la dispoziţie încheiat cu agentul de muncă temporară sau cu agenţia de plasare;

i) refuzul beneficiarului prestării de servicii de a prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora, contractul de prestări servicii încheiat cu întreprinderea stabilită pe teritoriul altui stat membru sau al Confederaţiei Elveţiene;

j) refuzul persoanei desemnate de către o întreprindere prevăzută la articolul 3 litera a) din Lege să asigure legătura cu autorităţile competente din România de a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora, documentele necesare controlului privind respectarea condiţiilor de muncă prevăzute la articolul 6 din Lege.

 (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei transmiterea de date incomplete sau eronate în cuprinsul declaraţiei prevăzute la articolul 24 alineatul (2) litera a) din Lege către inspectoratul teritorial de muncă.

 

 

 

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii---
Sunt de acord