Inspectoratul Teritorial de Munca GORJ

LEGISLAŢIE  SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ:

 • Legea 319/2006- Legea securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare- Norme metodologice pentru aplicarea Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
 • HG 355/2007 cu modificarile ulterioare, privind supravegherea sanatatii lucratorilor
 • Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive cu modificarile si completarile aduse de Legea 464 din 2001Monitorul Oficial nr.298/28.12.1995;
 • ORDIN nr. 1.884 din 5 iulie 2018 privind avizarea spaţiilor destinate depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie; HOTĂRÂRE nr. 1.102 din 10 decembrie 2014 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice
 •  Ordonanta nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar.Monitorul Oficial nr.18/30.01.1995
 • OUG nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca, Monitorul Oficial nr. 304/04.07.2000
 • Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale. Monitorul Oficial nr. 454/27.06.2002
 • Norme Tehnice din 30 mai 2002 privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor.Monitorul Oficial nr. 479/04.07.2002
 • HG nr. 457/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotarâre  nr. 520/2016 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice.
 • Hotarâre nr.1029 din 3 septembrie 2008 privind conditiile introducerii pe piata a masinilor
 • Hotarâre nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
 • Hotarâre nr. 1.007 din 2 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor
 • Hotarâre nr. 1.876 din 22 decembrie 2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Hotarâre nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
 • Hotarâre nr. 1.135 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate în munca la bordul navelor de pescuit
 • Hotarâre nr. 1.093 din 16 august 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Hotarâre nr. 1.092 din 16 august 2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici în munca cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Hotarâre nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
 • Hotarâre nr. 197 din 23 martie 2016 privind stabilirea condiţiilor de punere la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozivilor de uz civil
 • Hotarâre nr. 1.058 din 9 august 2006 privind cerintele minime pentru îmbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
 • Hotarâre nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, în special de afectiuni dorsolombare
 • Hotarâre nr. 1.050 din 9 august 2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj
 • Hotarâre nr. 1.049 din 9 august 2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran
 • Hotarâre nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de muncă
 • Hotarâre nr. 1.028 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
 • Hotarâre nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca
 • Hotarâre nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot
 • Hotarâre nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile
 • HG nr. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca
 • OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
 • OUG 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare    
 • ORDIN nr. 242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifică de coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului şi/sau a realizării lucrării pentru şantiere temporare ori mobile, cu modificările şi completările ulterioare
 • ORDIN nr. 455/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecție şi de avizare a documentațiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securității şi sănătăţii în muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă   cu modificările şi completările ulterioare. 
 • Hotararea  nr. 1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest, cu modificările şi completările ulterioare
 • REGULAMENT (CE) nr.1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr.1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei
 • REGULAMENT (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006
 • Legea 270/22.12.2017 a prevenirii;
 • Ordonanța 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea 180/2002;
 • Ordonanta 27/30.01.2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 544/12.10.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completarile ulterioare;
 • LEGE nr. 265 din 22 iulie 2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului
Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii---
Sunt de acord